Πολιτική Απορρήτου


1. Ποιοι είμαστε – Τι αφορά η παρούσα Δήλωση

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται και αφορά στην εταιρεία QualityNet Foundation που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, τηλεφωνικό κέντρο 2106898594 (στο εξής ‘’QNF’’).

O χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που παρέχει ή του τρόπου χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον.

Παρέχουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που θα λάβουμε από εσάς, με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Με την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών προς εμάς, με οποιονδήποτε τρόπο, έγγραφο, ηλεκτρονικό, μέσω ιστοσελίδας, σελίδας μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, κοκ, αποδέχεστε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και συγκατατίθεστε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα δήλωση, παρακαλείστε να μη μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενσωματώνεται και αποτελεί τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν κάθε συναλλαγή ή αλληλεπίδραση, από την οποία μπορεί να προκύψει χορήγηση Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία μας, καθώς και τη χρήση της ιστοσελίδας www.qualitynetfoundation.org, όπως και της σελίδας μας facebook https://www.facebook.com/qualitynetfoundation, και κάθε άλλης ιστοσελίδας ή σελίδας μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης εν γένει. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω.

2. Τι εννοούμε με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα»

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την  εταιρεία μας, ως αποτέλεσμα ή σε σύνδεση με την παροχή των υπηρεσιών. Ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο νοείται αυτό που δύναται να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε κάποιο στοιχείο ταυτοποίησης όπως το όνομα, η αστυνομική ταυτότητα, πληροφορίες τοποθεσίας, μια διαδικτυακή ταυτότητα ή ένας ή και περισσότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την ψυχολογική, φυσική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου

3. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε, από που τα αντλούμε, πως τα χρησιμοποιούμε

Η QNF γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, οι εμπορικές της συναλλαγές, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο και το καλώς εννοούμενο εμπορικό της συμφέρον.  Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Παρακαλούμε να μην παρέχετε ευαίσθητα δεδομένα στην QNF εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε συνοπτικά

Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς: Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς, οι οποίες, ανάμεσα σε άλλα, κατά περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνουν:

Το όνομα, τη διεύθυνση email, την ταχυδρομική διεύθυνση ή τον ταχυδρομικό κώδικα, την ηλικία, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία απασχόλησης και εργοδότη, σε περίπτωση συναλλαγών τα φορολογικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την φορολογική συμμόρφωση. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής τους όταν τις καταχωρείτε κατά τις συναλλαγές σας με εμάς, ή συμμετέχετε σε online διαδικτυακές ψηφοφορίες, φόρμες συμμετοχής σε οργανισμούς μας και εκπαιδευτικά προγράμματα,  newsletter, Διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ,

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία σας με την εταιρεία και τις διαφημίσεις μας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

την αλληλεπίδρασή σας με τα email, τα μηνύματα facebook, messenger, κοκ και τα μηνύματα κειμένου της εταιρείας μας,

λεπτομέρειες της επικοινωνίας σας μαζί μας, όπως η ημερομηνία, η ώρα και ο λόγος επικοινωνίας μαζί μας,

αναγνωριστικά συσκευών ή άλλα μοναδικά αναγνωριστικά,

Πληροφορίες από άλλες πηγές: Λαμβάνουμε, επίσης, πληροφορίες από άλλες πηγές. Προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση και άλλους πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από την πηγή των δεδομένων. Αυτές οι πηγές διαφέρουν κατά καιρούς, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν:

παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να προσδιορίζουμε μια τοποθεσία με βάση τη διεύθυνση IP σας, ώστε να προσαρμόζουμε την υπηρεσία μας, αλλά και για άλλες χρήσεις που συνάδουν με την παρούσα Δήλωση,

παρόχους υπηρεσιών πληρωμής, οι οποίοι μας παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής με βάση τη μεταξύ σας σχέση,

πηγές διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, όπως ανοιχτές κρατικές βάσεις δεδομένων.

Εφόσον είναι εφικτό, θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες (για παράδειγμα, επιλέγοντας εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδικές προωθητικές προσφορές και ενημερωτικά newsletters ή όχι) (opt in/opt out). Μπορείτε να επιλέξετε να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για παράδειγμα, επικοινωνείτε μαζί μας με κάποια ερώτηση, εγγράφεστε στον Διαδικτυακό Τόπο, συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο ή άλλη φόρμα στην οποία περιλαμβάνονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, ζητάτε να σας παρέχουμε πληροφορίες, συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό, ή επωφελείστε από μια προωθητική ενέργεια. Αναφέρεται ειδικά ότι τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία του τρόπου πληρωμής, ήτοι στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών ή άλλων καρτών τραπεζών, ονόματα δικαιούχων και δεν εισάγονται στο Διαδικτυακό Τόπο, αλλά στο ασφαλές περιβάλλον τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό και κατά συνέπεια δεν τηρούνται, δεν αποθηκεύονται ή δεν τυγχάνουν κανενός είδους επεξεργασίας από εμάς. Έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από εμάς, με εξαίρεση όποια επικοινωνία υποχρεούμαστε από το νόμο να έχουμε μαζί σας ή την επικοινωνία που χρειάζεται να κάνουμε σε συνέχεια κάποιου δικού σας αιτήματος, ή σε εκτέλεση κάποιας μεταξύ μας συναλλαγής.

Προώθηση υπηρεσιών:  Στο βαθμό που συγκατατίθεστε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικές ενέργειες, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς. Προϋπόθεση μίας τέτοιας χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η παροχή από μέρους σας ρητής σχετικής συναίνεσης, όπως λ.χ. συμβαίνει όταν έχετε ενεργοποιήσει το κατάλληλο πλαίσιο στη διάρκεια μιας προωθητικής ενέργειας και μετά πατήσετε κάποιο κουμπί προς επιβεβαίωση. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να σας στείλουμε διαφημίσεις για τις υπηρεσίες μας ή να σας προτείνουμε να συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τα μέσα στα οποία έχετε συναινέσει να λαμβάνει χώρα η επικοινωνία, όπως λ.χ. μέσω e-mail, αν μας δώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή SMS αν μας χορηγήσετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό ή μέσω εφαρμογών επικοινωνίας Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, αν μας χορηγήσετε τις σχετικές διευθύνσεις σας. Τέλος, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για την ανάλυση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων μας καθώς και για σκοπούς περαιτέρω διαφήμισης και έρευνας αγοράς.

Σε κάθε τέτοια επικοινωνία θα έχετε την δυνατότητα να απεγγραφείτε από τη σχετική επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τη διαγραφή από την εμπορική επικοινωνία του Δικτυακού Τόπου ή της σελίδας μας κάποιου Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του, ή την εταιρεία μας στα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα.

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εμάς, συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη των Ιστοσελίδων μας είναι ενδεχόμενο να συλλεγούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την QNF στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα ‘domains’ από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στους δικτυακούς τόπους της QNF αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η QNF μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Cookies

H QNF για την διευκόλυνση στη χρήση του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιεί «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και να σας προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση, όπως επίσης και για τη συλλογή και αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών που σχετίζονται με στατιστικά επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, με τη ορθή λειτουργία μηχανισμών για διενέργεια ψηφοφορίας, για επιμέρους ζητήματα της ιστοσελίδας, κλπ Τα cookies μάς βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον διαδικτυακό τόπο μας. Τα cookies μπορούν επίσης να μας πουν αν έχετε επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο.

Η χρήση των cookies είναι μια νόμιμη διαδικασία, αλλά έχετε πάντα το δικαίωμα να τα απενεργοποιήσετε. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie.

Επισημαίνουμε, ότι εάν απενεργοποιήσετε όλα ή κάποια από τα cookies, η ιστοσελίδα μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.

Άλλο

Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να έχετε ήδη δώσει παλαιότερα τα Προσωπικά σας Δεδομένα (εάν, για παράδειγμα, είστε πρώην υπάλληλος μας).

Εφαρμογές κοινωνικών δικτύων

Οι ιστοσελίδες μας μπορεί να περιλαμβάνουν λειτουργικότητα ώστε να μπορείτε να κοινοποιείτε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το κουμπί Like του Facebook.  Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των ιστοτόπων μας. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν την εφαρμογή.  Δεν έχουμε τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρείες ή τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές.

Ο σκοπός των λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου. Κάθε προσωπική πληροφορία που παρέχετε σε οποιοδήποτε λειτουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης της QNF μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους χρήστες της εν λόγω λειτουργίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο σημείο συλλογής), επί των οποίων ενδέχεται να έχουμε περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο.

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Η νομική βάση για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξαρτάται από τα εκάστοτε προσωπικά στοιχεία και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης και συλλογής τους. Συνήθως συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία σας από εσάς όταν τα χρειαζόμαστε για την εφαρμογή μίας σύμβασης μεταξύ μας αν η επεξεργασία τους εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας μας και δεν βλάπτει τα συμφέροντα προστασίας των δεδομένων σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η συλλογή των προσωπικών στοιχείων σας να επιβάλλεται από το νόμο ή να τα χρειαζόμαστε, ώστε να προστατεύσουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή τα ζωτικά συμφέροντα τρίτων. Σε άλλες περιπτώσεις τέτοια δεδομένα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας σε σχέση με τα προιόντα και υπηρεσίες μας, για την παροχή, ανάλυση, διαχείριση, βελτίωση των υπηρεσιών μας και των ενεργειών μάρκετινγκ, την επεξεργασία των παραγγελιών και των πληρωμών σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με αυτά και άλλα θέματα, για την τήρηση αρχείων, ή για την ανίχνευση και πρόληψη παραβάσεων. Για ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών στοιχείων σας (συμπεριλαμβανομένων των νομικών βάσεων και των μηχανισμών μεταφοράς στους οποίους στηριζόμαστε), επικοινωνήστε με την QNF μέσω email στη διεύθυνση info@qualitynet.gr

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

Εάν για παράδειγμα μας στείλετε το βιογραφικό σας (CV) προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση μέσω διαδικτύου για θέση εργασίας στην QNF θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε προκειμένου να δούμε αν ανταποκρίνεστε στις υπάρχουσες ευκαιρίες εργασίας της QNF.

Γνωστοποίηση των πληροφοριών

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή για να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, για την προστασία της ζωής, για να διατηρηθεί η ασφάλεια των υπηρεσιών μας και για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της QNF.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εξωτερικές εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών ή Διαχειριστές Ιστοσελίδων και Σελίδων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που εργάζονται για λογαριασμό μας ή συνεργάζονται με εμάς.

Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζες, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), εταιρίες είσπραξης οφειλών κλπ.), παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητο για την προσφορά των υπηρεσιών τους και την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή όπως απαιτείται, για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει.

Η QNF μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις ή νομοθετικούς κανονισμούς. Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί επίσης να απαιτούνται για ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας ή/και για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας.

Αν, κατά την κοινοποίηση των πληροφοριών, μεταβιβάσουμε προσωπικά στοιχεία σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και άλλων περιοχών με ολοκληρωμένους νόμους για την προστασία των δεδομένων, θα διασφαλίζουμε τη μεταβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Πέραν αυτών, η QNF δεν θα διαβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους ή και στους ανωτέρω σε περίπτωση που δεν παρέχουν επαρκή προστασία των εν λόγω στοιχείων.

4. Ανήλικοι

Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι κάθε είδους υπηρεσίες και προιόντα μας, οι ιστότοποί μας ή οι σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε είναι σχεδιασμένοι σκοπίμως για παροχή προσωπικών δεδομένων από παιδιά, η δε οποιαδήποτε χρήση τους συντήνουμε να γινεται πάντα με την παρουσία δασκάλου ή κεδεμόνα. Σε περίπτωση που ενημερωθούμε ή κρίνουμε ότι άτομο κάτω του ορίου της νόμιμης ηλικίας αγοράς έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διαγραφή αυτών των προσωπικών πληροφοριών από τα αρχεία μας ή τον εντοπισμό και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο τη διατήρησή τους με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης αυτών.

5. Μέτρα προφύλαξης

Λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς. Έχουμε θεσπίσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που συλλέγουμε. Δεν έχουμε τον έλεγχο του απορρήτου των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Συνιστούμε να μην περιλαμβάνετε εμπιστευτικές, ιδιωτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε πιθανές δημοσιεύσεις σας σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικά στο Διαδίκτυο. Στην απίθανη περίπτωση που θα θεωρήσουμε ότι η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που έχουμε στην κατοχή μας ή υπό τον έλεγχό μας διακυβεύεται, θα επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε γι’ αυτή την εξέλιξη, το συντομότερο δυνατό υπό τις δεδομένες συνθήκες και, με κάθε πρόσφορο μέσο, με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας σας που έχουμε στην διάθεσή μας.

Παρακαλείστε να έχετε υπόψη σας ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αν και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας ή στις σελίδες μας μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τη λήψη των στοιχείων σας θα εφαρμόσουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας ώστε να να αποτρέψουμε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση.

Ο οποιοσδήποτε Δικτυακός μας Τόπος ή σελίδα μας σε μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους ή σελίδες, οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου μας. Λάβετε υπόψη σας ότι δεν ελέγχουμε τους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους και ότι η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για αυτούς. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις των συνδεδεμένων ή αναφερόμενων δικτυακών τόπων τους οποίους επισκέπτεστε.

6. Χρόνος διατήρησης

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

7. Τα δικαιώματά σας:

Πρόσβασης στις πληροφορίες σας: Εχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τηρούνται από εμάς

Διόρθωσης: Θέλουμε πάντα να είμαστε βέβαιοι ότι τα δεδομένα που σας αφορούν είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Για το λόγο αυτό μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε προσωπικό σας στοιχείο, το οποίο, κατά την γνώμη σας, δεν ανταποκρίνεται στα ανωτέρω

Διαγραφής: Εχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, εφόσον:

  • Θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται πλέον να κατέχουμε τις πληροφορίες για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο αποκτήθηκαν
  • Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές κατόπιν συναίνεσής σας, και έχετε αποσύρει την συναίνεση αυτή (Δείτε το σχετικό κεφάλαιο περί απόσυρσης της συναίνεσης)
  • Εχετε τεκμηριωμένα αντιταχθεί στην χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας (Δείτε το σχετικό κεφάλαιο περί αντιρρήσεων στην χρήση των δεδομένων)
  • Η χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας είναι ενάντια στον νόμο ή άλλες συμβατικές μας υποχρεώσεις

Αντίρρησης στην χρήση των δεδομένων: Εχετε το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε στιγμή, να μας ζητήσετε να παύσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή άλλους. Εφόσον μας το ζητήσετε, θα παύσουμε την χρήση αυτή, εκτός εάν υπάρχουν υπέρτεροι νόμιμοι λόγοι για την συνέχιση

Περιορισμού της χρήσεως των δεδομένων Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την χρήση των δεδομένων σας

Αυτοματοποιημένης επεξεργασίας Εάν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με αυτοματοποιημένο τρόπο, για να λάβουμε αποφάσεις που σας επηρεάζουν σημαντικά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να επανεξεταστεί μία τέτοια απόφαση από ένα άτομο, στο οποίο να μπορέσετε να εμφανιστείτε και να αντικρούσετε την απόφαση. Το δικαίωμα αυτό το έχετε μόνον αναφορικά με την χρήση των δεδομένων κατόπιν συναίνεσής σας ή ως μέρος συμβατικής μας σχέσης μαζί σας

Απόσυρσης της συναίνεσής σας Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με την συναίνεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση αυτή σε οποιαδήποτε στιγμή και εμείς θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκε η συναίνεση, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Φορητότητας Εχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλο πάροχο.

8. Επικοινωνία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με οποιονδήποτε από τους τρόπους επικοινωνίας που περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο, αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας.

9. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Υποβάλλουμε την παρούσα Δήλωση σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιούμε ή να την αναθεωρούμε περιοδικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη Δήλωση. Η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς και τα στοιχεία σας από την ημερομηνία αυτή. Σας συμβουλεύουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά το Σεπτέμβριο 2019.

10. Μη αποδοχή της Δήλωσης αυτής και των όρων της

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τους όρους αυτούς σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα ή γενικώς της χρήσης της σελίδας μας, ή στο μέλλον αποσύρετε την αποδοχή σας αυτή, τότε , κατά περίπτωση ενδέχεται είτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες μας, για τις οποίες η χορήγηση συναίνεσης για επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη, είτε να μην μπορεί να εκκινήσει ή να συνεχιστεί συμβατική σχέση, είτε τέτοια σχέση να διακοπεί βιαίως, είτε να μην μπορείτε να λάβετε μέρος σε Διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες, είτε να ακυρωθεί η συμμετοχή σας σε αυτές, ανεξαρτήτως του σταδίου εξέλιξης τέτοιας ενέργειας, ακόμη και μετά το πέρας τυχόν προώθησης ή Διαγωνισμού,

11. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@qualitynet.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Εσπερίδων 33, Χαλάνδρι ή στο τηλέφωνο 2106898594.

12. Δικαίωμα καταγγελίας

Προσπαθούμε να επιλύουμε άμεσα και συναινετικά όλα τα παράπονα που λαμβάνουμε σε σχέση με την διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων. Παρ’όλα αυτά, έχετε το δικαίωμα άσκησης καταγγελίας για οποιοδήποτε σχετικό θέμα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή ορισθεί στο μέλλον για το σκοπό αυτό.